Kyiv City
Результати Ukrainian Olympiad in Informatics 2002

Ім'я Клас A B C D E F G Сума Дип.
Tkachuk Volodymyr 11 45 20 54 8.25 60 60 20 268 I
Lissov Pavlo 11 18 15 27 9 60 42 16 187 II
Hihiniak Volodymyr 11 18 20 60 2.25 60 12 12 185 II
Nesteruk Volodymyr 11 9 20 60 6 60 4.5 24 184 II
Mykhailova Mariia 11 24 16 24 0 30 0 12 106 P
Znoviak Yurii 8 21 16 12 5.25 18 24 8 105 II
Vedenskyi Kyrylo 11 15.75 13.5 0 2.25 60 0 4 96 P
Pavlychko Viktor 11 0 16 30 2.25 12 12 20 93 P
Koriukalov Oleksandr 9 0 16 6 2.25 0 0 0 25 P