Svizhak Viktor Viacheslavovych

Участь на Ukrainian IT Olympiad

# Рік Команда Клас 1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D 2E 2F AP Сума Мк. Зм. Дип.
# 2016 Khmelnytskyi O. 11 27 42 30 6 6 14 11 0 8 0.0 144 2 2 I
# 2015 Khmelnytskyi O. 10 53 93 19 62 28 25 18 0.0 298 4 8 II