Ilynych Nazarii Mykhailovych

Участь на Ukrainian Physics Olympiad

# Рік Команда Клас A B C D E F G AP Сума Мк. Дип.
# 2024 UPML 11 1.5 4.5 1 2 3 1 4.5 0 17.5 2 I
# 2023 UPML 10 4 4 0.5 1 3 3.5 4 0 20 4 II