Hlushchenko Mykhailo Oleksandrovych

Участь на Ukrainian IT Olympiad

# Рік Команда Клас 1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D AP Сума Мк. Зм. Дип.
# 2015 Zhytomyr O. 10 22 3 9 4 0 17 20 0.0 75 39 82 У