Kolodnytska Anhelina

Участь на Ukrainian Astronomy Olympiad

# Рік Команда Клас 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D AP Сума Мк. Дип.
# 2024 Zhytomyr O. 11 0 0.5 0.5 2.5 0.5 1 1 5.5 12.5 0.0 24 36 У