Bykov Yevhenii Oleksandrovych

Участь на Ukrainian IT Olympiad

# Рік Команда Клас 1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D 2E AP Сума Мк. Зм. Дип.
# 2012 Cherkasy O. 10 5 0 2 18 0 0 5 4 0.0 34 28 57 У